Download section

27.12.2013

W 1995 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, realizując zalecenia zawarte w Agendzie 21, rozpoczęto prace nad przygotowaniem Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej ″Przez edukację do zrównoważonego rozwoju″. W 1998 r. powyższy dokument zaakceptowały sejmowa i senacka komisja ochrony środowiska. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym.

28.12.2013

Strategia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotycząca edukacji dla zrównoważonego rozwoju, przyjęta na spotkaniu wysokiego szczebla przedstawicieli Ministerstw ds. Środowiska oraz Edukacji w Wilnie w dniach 17-18.03.2005r.

28.12.2013

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ełku została przyjęta przez Radę Miasta w 2004 roku. Stanowi ona kompleksową, perspektywiczną koncepcję określającą cele rozwoju oraz warunki, zasady i etapy ich osiągania. Instrument ten umożliwia podejmowanie decyzji w najbliższej przyszłości i w odległej perspektywie (10-15 lat). W przypadku strategii miasta Ełku do wyznaczonych celów szuka się odpowiednich metod i instrumentów realizacji, co w przypadku strategii zrównoważonego rozwoju wg procedury Agendy 21 prowadzi do szukania dróg równoważących procesy ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.