Nowy cennik - ogniska / wynajem sali edukacyjnej

19.04.2024

 

 

Nowy cennik CEE obowiązuje od 1 maja 2024 r.

Grupy już zapisane na ogniska , opłata pozostaje bez zmian !!

 

Regulamin organizacji ogniska

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

1.    Ognisko odbywa się wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu, na placu ogniskowym. Zabrania się rozpalania ognisk w innych miejscach oraz zabrania się rozpalania grilli na terenie CEE  bez zgody Dyrektora CEE.

2.    Miejsce na ognisko jest miejscem do wynajęcia , od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Centrum, maksymalnie do godziny 20.00.  Natomiast w sezonie letnim (maj - wrzesień) w soboty oraz niedzielę w godzinach od 10.00 do 20.00. Przy czym ognisko powinno zostać zagaszone, a miejsce ogniskowe posprzątane co najmniej dwadzieścia minut przed zamknięciem CEE.

3.    Zorganizowanie ogniska możliwe jest po uzyskaniu zgody.

4.    Miejsce na ognisko jest przeznaczone przede wszystkim dla grup zorganizowanych korzystających z oferty edukacyjnej CEE. Po uzyskaniu zgody możliwa jest również organizacja spotkań rodzinnych i okolicznościowych.

5.    Nie zezwala się na organizację imprez integracyjnych i innych spotkań firmowych bez uzyskania zgody.

6.    Zabrania się używania na terenie miejsca na ognisko sprzętu nagłaśniającego bez uzgodnienia.

7.    Postawienie namiotu, toi toia, grilla wymaga osobnej zgody.

8.    Zgodę na organizację ogniska można otrzymać tylko pod nr tel. 87 610 16 24, 660 437 189 lub wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@cee.elk.pl z potwierdzeniem zgody na organizację ogniska.

W zapytaniu należy podać: termin i godzinę planowanego ogniska, czas trwania, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wynajem miejsca na ognisko i jej nr telefonu.

9.    Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na ognisko tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.

10.    Wynajmujący miejsce na ognisko mogą przywieźć własny prowiant.

11.    Osoby odpowiedzialne za prowadzenie ogniska zobowiązane są do samodzielnego pieczenia kiełbasek i innych produktów spożywczych, samodzielnego podtrzymywania ognia, racjonalnego korzystania z udostępnionego drewna, skutecznego zagaszenia ognia po zakończeniu spotkania oraz do posprzątania po sobie miejsca na ognisko.

12.    Szpikulce do kiełbasek po zakończeniu ogniska w tej samej ilości mają być pozostawione na terenie ogniska. Zabrania się niszczenia szpikulców oraz używania ich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

13.    Zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania jakichkolwiek używek.

14.    Wynajmujący miejsce na ognisko ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

 

15.    Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia i uszkodzenie ciała i mienia podczas trwania imprezy przy ognisku.

16.    Opłata za wynajęcie miejsca na ognisko, dokonywana jest gotówką w sekretariacie CEE. Wpłata jest możliwa w dniu ogniska lub wcześniej po zapoznaniu się z regulaminem i po jego akceptacji.

17.    Opłata za ognisko obejmuje: wynajem miejsca na ognisko, rozpalenie ogniska , korzystanie z ław, stołów, drewna,  szpikulców do kiełbasek.

Opłata za ognisko wynosi:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 20.00 w wysokości 50 zł/za grupę za 2 godziny. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób. Każda dodatkowa godzina płatna jest 10 zł.

- opłata organizacji ogniska w sobotę oraz niedzielę wynosi 100 zł za 2 godziny. Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób.  Każda dodatkowa godzina płatna jest 10 zł.

18.    Odwołanie ogniska jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

19.    Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku  nie ma wpływu na warunki pogodowe i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Miejsce ogniskowe nie posiada zadaszenia. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych wynajmujący miejsce na ognisko samodzielnie podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ogniska.

20.    W przypadku rażącego zachowania osób korzystających z miejsca ogniskowego lub złamania zasad Regulaminu ogniska lub Regulaminu Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku  zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy także podczas jej trwania bez zwrotu opłaty za korzystanie z miejsca ogniskowego. Za wszelkie wyrządzone szkody i zniszczenia pełną odpowiedzialność materialną ponosi wynajmujący miejsce na ognisko.

 

Regulamin najmu

Sali edukacyjnej w budynku

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

 

1. Wynajmujący oświadcza, że jest dysponentem i administratorem nieruchomości CEE w Ełku oraz, że obiekt spełnia warunki techniczne dla prowadzenia działalności.

2. Umowa zawarta jest na czas określony. Najemca ma obowiązek korzystać z nieruchomości CEE w sposób odpowiadający zapisom w umowie.

3. Nieruchomość CEE wykorzystywana będzie tylko na własne potrzeby przez Najemcę.

4. Najemca bez zgody Wynajmującego nie może oddać przedmiotu umowy osobie trzeciej do użytkowania. (Najemca ma prawo do powierzenia nieruchomości CEE innym osobom, ale zgoda taka wymaga formy pisemnej).

5. Najemca ma obowiązek utrzymać przedmiot najmu w należytym stanie technicznym i estetycznym.

6. Najemca ma obowiązek dbać o porządek w toaletach oraz na posesji Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku podczas trwania imprezy. Jak również pozostawić nieruchomość CEE w należytym porządku.

7. Wszelkie naprawy powstałe w wyniku zniszczenia i uszkodzenia w okresie korzystania, najemca obowiązany jest pokryć na własny koszt.

8. Najemca odpowiada także za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy należących do wyposażenia CEE, jeżeli jej używał w sposób sprzeczny z umową, albo z właściwościami lub z jej przeznaczeniem, bądź gdy nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierzył ją osobie trzeciej.

9. Najemca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób znajdujących się w przedmiocie użyczenia podczas trwania umowy.

10. Najemca podczas trwania użyczenia nieruchomości CEE odpowiada za przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu przez uczestników/widzów imprezy na terenie CEE.

11. Wynajmującemu służy uprawnienie do przedwczesnego zakończenia wynajmu, jeżeli Najemca niewłaściwie używa nieruchomość CEE lub nie będąc do tego upoważnionym przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza ją osobie trzeciej.

2.W przypadku natychmiastowego rozwiązania umowy wynajmu, Najemca ma obowiązek opuszczenia i wydania przedmiotu użyczenia w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.

12. Wynajem nieruchomości CEE ma charakter odpłatny. Stawka najmu wynosi 100,00 zł netto(sto złotych netto 00/100.). Najemca dokona płatności gotówką po wystawieniu faktury.

13. Zgodę na wynajem sali edukacynej  można otrzymać tylko pod nr tel. 87 610 16 24, 660 437 189 lub wysłaniu zapytania na adres e-mail: biuro@cee.elk.pl z potwierdzeniem zgody na wynajem.

W zapytaniu należy podać: termin i godzinę planowanego najmu sali edukacynej, czas trwania, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wynajem i jej nr telefonu, oraz cel najmu sali.

14. Najemca może ponieść koszty za nieprzestrzeganie punktu 8 (zależne od stopnia zabrudzenia nieruchomości CEE) w wysokości ustalonej przez Wynajmującego po zakończeniu umowy użyczenia.

 

Więcej informacji: 

biuro@cee.elk.pl

tel. 87 610 16 24