Rozliczenie dotacji z Konkursu Małych Grantów ESE - wiosna 2017

09.06.2017
 
 
 Rozliczenie  grantu do 23 czerwca b.r.
 

PLIKI DO POBRANIA:

 
 
 
SKŁADANIE I ZATWIERDZANIE SPRAWOZDAŃ MERYTORYCZNO-FINANSOWYCH
 
1. Wnioskodawca, po zakończeniu realizacji projektu określonego w umowie, sporządza sprawozdanie merytoryczno-finansowe według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych wytycznych.
2. Sprawozdanie należy złożyć w terminie określonym w umowie.
3. Wszystkie faktury i rachunki muszą być wystawione na Realizującego zadanie. Planując wydatki należy pamiętać, że dofinansowanie musi być wydatkowane w całości.
4. W przypadku zakupu nagród należy koniecznie sporządzić listę ich odbioru (ewentualnie protokół przekazania), którą trzeba dołączyć do faktur podczas rozliczania się z dofinansowania. Na nagrodach, pomocach dydaktycznych, książkach i innych trwałych elementach zakupionych z przyznanej dotacji należy umieścić informację, że zostały one zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wraz z logo WFOŚiGW. 
5. Faktury i rachunki muszą być na odwrocie odpowiednio opisane, tj. należy koniecznie umieścić następujący tekst: 
„(towary: wymienić jakie) zakupiono z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zgodnie z umową współfinansowania (tu podać nr umowy) podpisaną z Ełckich Stowarzyszeniem Ekologicznym. Towary zakupiono w celu (tu określić ich przeznaczenie).
6. Pod opisem należy umieścić: pieczęć firmową i imienną z podpisem – jako akceptacja pod względem merytorycznym oraz pieczęć i podpis akceptacji pod względem finansowym.   
7. Do ostatecznego rozliczenia przyznanego dofinansowania konieczne jest przedstawienie Współfinansującemu do wglądu (w celu odpowiedniego opisu i ostemplowania) oryginałów faktur i innych dokumentów finansowych na kwotę dofinansowania. Niespełnienie tego wymogu skutkuje brakiem rozliczenia finansowego przyznanego dofinansowania, a co za tym idzie koniecznością zwrotu całej kwoty dofinansowania. Faktury po ostemplowaniu i opisaniu są niezwłocznie zwracane właścicielowi.
8. Do sprawozdania należy dołączyć scenariusz zajęć ( jeżeli w ramach otrzymanej dotacji odbywały się zajęcia edukacyjne ) !!! 
9. Złożenie sprawozdania po terminie wskazanym w umowie skutkować będzie niemożliwością ubiegania się o grant w kolejnym naborze.
10. Niezłożenie sprawozdania skutkować będzie zerwaniem umowy i koniecznością zwrotu przyznanego grantu wraz z odsetkami.
 
 
 
W razie pytań służymy pomocą: tel. 87/610 16 24, mailowo:e.sigiel@cee.elk.pl