wykład online - Mazurzy, Mazowszanie, Mazurzanie

16.12.2020
 
Etymologia słowa "Mazur".
 
Czy Mazurzy mieszkali tylko na Mazurach?
 
Co różniło Warmię i Mazury?
 
Dlaczego Maurów na Mazurach już nie ma?
 
Czy możemy nazywać siebie Mazurami?
 
 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne serdecznie zapraszają na wykład Jarosława Wasilewskiego - przewodnika turystycznego i członka Nieformalnego Towarzystwa Krajoznwstwa i Turystyki Aktywnej 
 
 
Spotkanie odbędzie się na platformie teams. 
 
Udział bezpłatny.

 

Dnia: 21.12.2020 r (poniedziałęk )
start: godz. 18:30 
czas trwania : 1 godz. 15 minut
 
 

Zapisy nie są wymagane:

Aby dołączyć do spotkania wystarczy wejść w link poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjcxZjZiNWEtNGE4Yy00NmMxLTgzNzgtOTM2Njc0NTU5NmM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab6bd3e1-33bc-40a2-8a11-9c240eaeae97%22%2c%22Oid%22%3a%229785d083-0448-487c-9f0b-0e21ab80747c%22%7d

 

Serdecznie zapraszamy