Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych

16.04.2018

W dniach 13-14 kwietnia mieszkańcy Ełku zostali zaproszeni do zapoznania się z działaniami w ramach projektu LIFE13 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku prowadzone przez edukatora - Marcina Siuchno oraz pracownika BPN - Małgorzatę Stanek. Uczestnicy dowiedzieli się, jaki wpływ na przyrodę ma intensyfikacji rolnictwa, poznali nowoczesne metody upraw ziemi oraz usłyszeli o zagrożeniach płynących z tego faktu. Poruszony został również temat wpływu zmian klimatycznych na środowisko i uprawy rolne, degradacje terenów szczególnie cennych przyrodniczo oraz na zanikanie określonych gatunków ptaków. Kolejnego dnia wyruszyliśmy w okolice miejscowości Modzelówka, gdzie zapoznaliśmy się z działaniami hydrotechnicznymi realizowanymi w ramach działań projektowych. Mają one na celu ochronę bogactwa przyrodniczego tamtejszych łąk, pól oraz rozlewisk rzecznych gdyż one są niezbędne dla utrzymania ekosystemu mokradeł i bagien.