DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miasta Ełku

Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Ełku www.cee.elk.pl

Data publikacji strony internetowej:. 19.01.2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.06.2013 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

·  pochodzą z różnych źródeł,
·  są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
·  opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
·  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
·  opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia, niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel zawierające dane w postaci alternatywnej,

 

3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z

Panią Eweliną Sigiel-Salamonowicz, e-mail: e.sigiel@um.elk.pl, 87 6101624

Panią Różą Cimochowską, e-mail: r.cimochowska@um.elk.pl, 87 6101624

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1.dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek adres: Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, 19-300 Ełk

Budynek Urzędu  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Ełku, dojazd od ulicy Parkowej.

Do Centrum Edukacji Ekologicznej  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej: 

– przystanek Nr 26 przy ul. Wojska Polskiego (kierunek do ul. Kilińskiego), 
– przystanek Nr 9 przy ul. Wojska Polskiego  (kierunek od ul. Kilińskiego).

 

Przy ul. Parkowej jest parking, na którym wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Urzędu – poprzez dziedziniec - który usytuowany jest od strony ul. Parkowej. Na dziedzińcu znajduje się chodnik prowadzący do wejścia głównego budynku.

Przy głównym wejściu do budynku CEE usytuowany jest podjazd wyposażonym w poręcz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Drzwi wejściowe budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia znajduje się Sekretariat, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W budynku znajdują się sale konferencyjne do organizacji wydarzeń przeznaczonych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku CEE wejście na I piętro nie jest przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową,  gdyż jedyne wejście prowadzi schodami utrudniającymi komunikację.

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd  rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem przy pomocy tłumacza języka migowego online na miejscu poprzez tablet dostępny w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, lub przez Internet wchodząc na stronę www.elk.pl.

Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu - Informacja dla osób niepełnosprawnych/ Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=umelk

 

Informacje publikowane na mediach społecznościowych CEE  takich jak:

https://www.facebook.com/Centrum-Edukacji-Ekologicznej-1524769027817114

są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.