Edukacja Klimatyczna OZE

 

https://wfosigw.olsztyn.pl/

 

Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Identyfikator wniosku 3945

Nazwa konkursu: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Numer wniosku : WND/1869/22

 

Obszar priorytetowy: Kształtowanie świadomości proekologicznej i ochrona przyrody 

Cel tematyczny: Edukacja ekologiczna

Forma naboru wniosków: nabór konkursowy 

 

Pozyskana kwota: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 147 000.00 zł

wkład własny Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego - 16 500.00 zł 

 

EDUKACJA KLIMATYCZNA OZE

 

W obliczu obserwowanych zmian klimatu, OZE stały się nieodłącznym elementem międzynarodowej polityki klimatyczno-energetycznej. Dzięki niej możliwe jest efektywniejsze i korzystniejsze dla środowiska wykorzystywanie wyczerpywalnych paliw kopalnianych. Stopniowe, ale systematyczne wprowadzanie tych zmian pozwoli na sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednak do dalszego rozwoju OZE niezbędnym jest dalsze budowanie społecznej świadomości na temat odnawialnych źródeł energii oraz rozwój i budowa już stosowanych mechanizmów korzystania z OZE. Miasto Ełk w Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 ujęło Odnawialne Źródła Energii jako ważny aspekt w wdrażaniu pilotażowych, nowoczesnych rozwiązań uwzględniających aspekt energetyczny, ekologiczny, a także edukacyjny w programie niskoemisyjnym. Podstawą jest możliwie intensywne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku energii w działania, a także zwiększenie świadomości użytkowników energii dotyczącej sposobów i możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w ich własnym zakresie. W 2023 roku organizowaliśmy szereg działań, które miały na celu promującą efektywnego wykorzystania energii odnawialnej:

1. Zajęcia edukacyjne – „Czym skorupka za młodu nasiąknie… - przyjaciele klimatu”

Zajęcia mające na celu podniesienie świadomości uczniów na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatu, a także możliwości podejmowania różnorodnych działań w celu jego ochrony. Znajomość m.in. definicji OZE, znajomość zachowania człowieka sprzyjające ochronie klimatu, znajomość i umiejętność rozróżnienia źródeł energii odnawialnej i nieodnawialnej, czym jest efekt cieplarniany, uzasadnienie konieczności ochrony przyrody, aby wpoić ekologiczne zachowania oraz jej świadomość w dalszym życiu. Zajęcia były przeprowadzone dla szkół podstawowych, klas I-III z powiatu Ełckiego. W roku 2023 zrealizowano 21 zajęć w których wzięło udział 393 uczniów.

2. Konkurs OZE – animacja/komiks

Konkurs OZE na stworzenie animacji bądź komiksu. Celem konkursu o OZE było m.in. poszerzanie wiadomości o odnawialnych źródłach energii, sposobach ich wykorzystania oraz oszczędzania, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, a także tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia. Celem takich konkursów jest zainspirowanie młodych ludzi do twórczych poszukiwań, realizacji własnych pasji i zainteresowań oraz rozwijania indywidualnych zdolności artystycznych w różnych dziedzinach, a przede wszystkim w ochronie środowiska przyrodniczego – a więc podnoszenie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Co jest niezwykle ważne w ochronie cennego dla nas środowiska przyrodniczego. Zostały wyłonione dwie zwycięskie prace, w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

3. Modernizacja sali edukacyjnej na potrzeby utworzenia lokalnego Centrum Edukacji i Promocji OZE

Zwieńczeniem całego projektu była modernizacja sali do przeprowadzenia jak i kontynuowania w latach następnych działań związanych z OZE. W ramach projektu odbyła się wymiana mebli szkolnych, a także doposażenie sali zgodnie z potrzebami – materiałami edukacyjnymi. Modernizacja sali obejmowała zakup materiałów edukacyjnych, mebli szkolnych do przyjmowania grup szkolnych, przedszkolnych oraz mieszkańców Ełku w celu przeprowadzania działań zaplanowanych w projekcie, jak i w latach późniejszych. Z pewnością Centrum Edukacji i Promocji OZE będzie miejscem licznie odwiedzanym nie tylko przez ełczan ale także przez innych mieszkańców naszego regionu.

4. „Rowerem i pieszo poznajemy OZE”

Edukacja społeczności lokalnej dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii. W ramach wyjazdów poznawczo-edukacyjnych, mieszkańcy Ełku (osoby dorosłe) podniosą swoją wiedzę, świadomość i znaczenie OZE w codziennym życiu, jak i dowiedzą się o mechanizmach tworzenia i działania oraz rodzajów OZE. Ponadto odbędzie się swoista promocja ekologicznych środków transportu takich jak rower bądź wędrówki piesze. Oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego wykorzystując ekologiczne środki transportu. W ramach projektu odbędą się 3 wyjazdy.

5. Szkolenie OZE dla nauczycieli

Celem szkolenia jest przedstawienie i zapoznanie uczestników z aktualnym stanem i możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szkolenie rozpocznie się od przeprowadzenia dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń w zakresie źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, poszanowania energii oraz tematów szeroko pojętej efektywności energetycznej. Po krótkim wstępie zostaną zaprezentowane doświadczenia, jakie posiadają uczestnicy w nawiązaniu do wykorzystania OZE na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Omawiając zakres działalności Regionalnego Centrum Energetycznego zostanie nakreślona sytuacja regionu oraz wyzwania jakie czekają nas w najbliższych latach. Zostaną dokładnie omówione przykłady odnawialnych źródeł energii (biomasa, słońce, woda, wiatr). Za pomocą prezentacji przedstawione zostaną podstawowe informacje, rozwiązania i ciekawostki wiążące się z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii. Dzięki organizacji szkolenia dla nauczycieli osiągniemy jeden z celów całego projektu – a więc podniesiemy świadomość globalnego problemu związanego ze zmianami klimatycznymi, a wykorzystaniem OZE i edukacji społeczności lokalnej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z pakietem scenariuszy zajęć dot. OZE do własnego użytku.

6. Warsztaty dla mieszkańców Ełku i regionu

Są one niezbędne w całym procesie edukacyjnym społeczności lokalnej o zmieniającym się klimacie, a ich udziału w ochronie środowiska naturalnego.  Informowanie mieszkańców Ełku o  potrzebie budowania, korzystania i modernizacji Odnawialnych Źródeł Energii, aby w miarę możliwości i wiedzy wprowadzać ekologiczny styl życia, który na pewno pozytywnie wpłynie na środowisko, w którym żyjemy jest niezbędne w dzisiejszych czasach. O ekologii w ostatnim czasie jest bardzo głośno i to musimy wykorzystywać, ponieważ ludzie zyskują coraz większą świadomość tego, jak postępować na co dzień, by przyczynić się do dbania o planetę. Jest to proces długofalowy, dlatego tak niezbędne jest ciągłe budowanie tej świadomości i organizowanie tego typu działań teraz jak i w przyszłości. Wyrobienie sobie codziennych, dobrych nawyków ma ogromny wpływ na nasza planetę, którą powinniśmy mieć cały czas na uwadze.

 

 

 

"Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie"